Geologiczne badania gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

W ostatnim czasie WFOŚiGW w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycje te mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania.


Zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 lipca 2011 r. został zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania.

W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania, nie więcej niż 7 500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3 na dobę. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Należy pamiętać, że dobór sposobu oczyszczania ścieków, a co za tym idzie rodzaju oczyszczalni zależy w głównej mierze od warunków gruntowo – wodnych działki przeznaczonej pod inwestycję.

Często klienci wybierają oczyszczalnie z systemem rozsączenia oczyszczonych ścieków, nie wiedząc że prawo zabrania stosowania tego typu rozwiązania w przypadku występowania zwierciadła wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej rur rozsączających. Ponadto taki system oczyszczania sprawdza się jedynie w gruntach niespoistych (np. piaski czy żwiry), natomiast występowanie gruntów spoistych wyklucza możliwość rozsączenia oczyszczonych ścieków.

Tylko odpowiednio dobrana i zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Ważne jest także, aby instalacja oczyszczalni została zaprojektowana w odpowiednim miejscu. Wpływ na dobór miejsca przydomowej oczyszczalni ścieków mają: granice posesji, przebieg dróg, występujące budynki, obecność ujęć wody, rurociągi, kable elektryczne czy drzewa i krzewy.

Nasze prace realizowaliśmy nie tylko dla inwestorów prywatnych, ale także dla gmin oraz firm wykonujących instalacje oczyszczania.

Od wielu lat pomagamy w projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizowaliśmy blisko sto projektów dla tego typu inwestycji (Mapa prac – znacznik koloru zielonego).

alt

 

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.