Oferta

Geologia Inżynierska i Geotechnika

Wykonujemy geologiczne badania gruntu, rozpoznajemy warunki gruntowo - wodne oraz sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Jesteśmy również doradcą przy realizacji wykopów fundamentowych oraz pracach ziemnych. Wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem firmy budowlane, projektowe i architektoniczne, a także osoby prywatne.

Zakres usług:

 • badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • profesjonalne raporty oceniające stan faktyczny nieruchomości gruntowych przed zakupem
 • ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
 • opinie na temat przydatności podłoża dla budownictwa
 • badania zanieczyszczeń gruntu i wody
 • badania laboratoryjne gruntów
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych i obsługa budowy
 • sondowania dynamiczne sondą lekką DPL w gruntach niespoistych oraz sondą SLVT w gruntach spoistych
 • sondowania statyczne sondą CPT/CPTu
 • ustalenie zagęszczenia gruntów piaszczystych
 • ustalenie zagęszczenia nasypów i podsypek
 • wiercenia ręczne do 7 m głębokości
 • wiercenia mechaniczne do 30 m głębokości
 • ustalenie zasobów złóż kopalin

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. 463) opinia geotechniczna dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej (w tym dla domów jednorodzinnych), a dla pozostałych kategorii geotechnicznych wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego są w większości przypadków wystarczającymi, ale też koniecznymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku drugiej (w złożonych warunkach gruntowych) i trzeciej kategorii geotechnicznej sporządza się dodatkowo dokumentację geologiczno - inżynierską zgodnie z przepisami ustawy "Prawo geologiczne i górnicze".


Hydrogeologia i środowisko gruntowo-wodne

 • poszukiwanie zasobów wodnych geofizycznymi metodami elektrooporowymi na potrzeby studni głębinowych, poszukiwanie wody do celów rolniczych
 • rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych
 • ustalenie warunków środowiskowych dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • projekty, oceny oraz dokumentacje hydrogeologiczne
 • dokumentacje zasobów wody
 • monitoring wód podziemnych, piezometry - pełna obsługa
 • badania środowiska gruntowo – wodnego dla potrzeb melioracji lub odwodnienia
 • nie zajmujemy się wierceniem ani też wykonywaniem studni / ujęć wody

Geofizyka inżynierska

 • sondowania elektrooporowe SGE
 • tomografia elektrooporowa ERT
 • badania georadarem GPR
 • badania konduktometrem
 • sejsmika refrakcyjna i MASW
 • badania magnetometrem

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.