Jakie błędy popełnia się najczęściej przy budowie studni głębinowej? Poszukiwanie wody na cele rolnicze - mała retencja.

Budowa studni: o czym należy pamiętać?

Budowa studni może wiązać się z niemałym kosztem. Jest on uzależniony przede wszystkim od warunków geologicznych (gruntowo-wodnych) na działce. Jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą – warstwa wodonośna zalega płytko i ma dużą wydajność, a przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości – budowa własnego ujęcia nie będzie droga. Ale w przypadku gdy warstwa wodonośna jest położona kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod ziemią, koszt budowy ujęcia może wzrosnąć wielokrotnie.

Czym są badania geofizyczne, badania geoelektryczne?

Badania geofizyczne w wersji sondowań elektrooporowych (SGE), są nieinwazyjną metoda służącą między innymi do rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych utworów czwartorzędowych lub starszych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż metoda ta opiera się na fizycznym zróżnicowaniu oporu właściwego różnych rodzajów gruntów.

Mówiąc innymi słowy, za pomocą badań geoelektrycznych mierzymy na różnych głębokościach oporności pozorne, a znając charakterystyczne oporności dla różnych rodzajów gruntów i skał, możemy przyporządkować je różnym utworom geologicznym.

Czytaj dalej

Geologiczne badania gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

W ostatnim czasie WFOŚiGW w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycje te mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania.


Zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 lipca 2011 r. został zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania.

W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania, nie więcej niż 7 500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3 na dobę. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Czytaj dalej

Dlaczego warto zainwestować w badania geologiczne pod dom jednorodzinny?

Odpowiedź jest prosta! Ponieważ należy szanować pieniądze, a te własne w szczególności.

W każdym naszym opracowaniu, które opisuje warunki gruntowo – wodne można odnaleźć zalecenia i wnioski, które pozwolą architektowi lub konstruktorowi optymalnie zaprojektować fundament odpowiedni dla konkretnych warunków geologicznych i wymagań projektu. Często zdarza się tak, że zakupiony gotowy projekt domu ma fundamenty zaplanowane na złożone (skomplikowane) warunki gruntowe, a w rzeczywistości warunki na działce inwestora są proste i nie wymagają tak wiele stali i betonu jak zakładał projekt. Oznacza to oczywiście wymierne oszczędności finansowe.

Czytaj dalej

Problem wysokich stanów wód gruntowych w otulinie Puszczy Kampinoskiej

Aby opisać bulwersujący problem podtapiania budynków przez wody gruntowe w Kampinosie zimą i wiosną 2011 r. trzeba zacząć jak zwykle czyli od początku.

Na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kiedy powstawało osadnictwo na terenach dzisiejszej Polski to większość obszarów była porośnięta lasami. Osadnicy przystosowywali sobie ziemię pod uprawę wycinając lasy. I czynili to w miejscach dostępnych. Opuszczali lasy bagniste i lasy porastające góry i pagórki. Stąd zachowały nam się tzw. pierwotne puszcze do których należy także nasz Kampinos. To że kilka lat temu wędrówki po nisko położonych fragmentach lasu były możliwe to kwestia deficytu opadów atmosferycznych na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Można to prześledzić tutaj:

Czytaj dalej

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.