Jakie błędy popełnia się najczęściej przy budowie studni głębinowej? Poszukiwanie wody na cele rolnicze - mała retencja.

Budowa studni: o czym należy pamiętać?

Budowa studni może wiązać się z niemałym kosztem. Jest on uzależniony przede wszystkim od warunków geologicznych (gruntowo-wodnych) na działce. Jeżeli w okolicy nie ma problemów z wodą – warstwa wodonośna zalega płytko i ma dużą wydajność, a przy tym można z niej czerpać wodę dobrej jakości – budowa własnego ujęcia nie będzie droga. Ale w przypadku gdy warstwa wodonośna jest położona kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod ziemią, koszt budowy ujęcia może wzrosnąć wielokrotnie.

Czym są badania geofizyczne, badania geoelektryczne?

Badania geofizyczne w wersji sondowań elektrooporowych (SGE), są nieinwazyjną metoda służącą między innymi do rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych utworów czwartorzędowych lub starszych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż metoda ta opiera się na fizycznym zróżnicowaniu oporu właściwego różnych rodzajów gruntów.

Mówiąc innymi słowy, za pomocą badań geoelektrycznych mierzymy na różnych głębokościach oporności pozorne, a znając charakterystyczne oporności dla różnych rodzajów gruntów i skał, możemy przyporządkować je różnym utworom geologicznym.

Jaki jest cel wykonania badań geofizycznych?

Badania takie zobrazują nam ogólną budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne na przebadanym przez nas obszarze.

Znajomość profilu litologicznego (głębokości występowania poszczególnych warstw wodonośnych i ich miąższości) jest niezbędna na etapie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego. Pozwala ona określić parametry techniczne otworu (średnica rur, długość i głębokość posadowienia filtra) tak by otrzymać zadaną wydajność studni, a tym samym oszacować koszt wykonania otworu. W skrajnym przypadku wykonanie sondowań w miejscu planowanego wiercenia pozwala uniknąć strat będących skutkiem wiercenia w miejscu pozbawionym warstwy wodonośnej.

Jakie błędy najczęściej popełnia się przy budowie studni?

Wielokrotnie spotkać się można z sytuacją, w której wiercenie wykonuje się bez wcześniejszego rozpoznania geologii i hydrogeologii obszaru. Wiercenie wydłuża się nie napotykając warstwy wodonośnej. Rośnie tym samym koszt potencjalnej studni. Przychodzi moment, gdy musimy zadać sobie pytanie wiercimy dalej czy kończymy wiercenie z wynikiem negatywnym.

Poniższy przykład przedstawia taką sytuację. Wykonano odwiert do głębokości 15 m, nie nawiercając warstwy wodonośnej. Postanowiono przerwać wiercenie i wykonać badania geofizyczne - geoelektryczne metodą pionowych sondowań geoelektrycznych.

Przykładowy profil geoelektryczny z elementami interpretacji geologicznej

 

Badania te dały rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości 50 m. Określono miąższość, występowanie i położenie warstwy wodonośnej. Okazało się iż wykonane wiercenie należy nieznacznie pogłębić by dowiercić się do warstwy wodonośnej.

Wykonanie badań geofizycznych przed przystąpieniem do wiercenie pozwoliło by od razu określić głębokość wiercenia i oszacować wstępnie jego koszty.

Koszt wykonania badań dla określenia przewidywanego profilu litologicznego jest porównywalny z kosztem wykonania kilku metrów bieżących wiercenia.

Badania geofizyczne świetnie sprawdzają się również dla ujęć dedykowanych celom rolniczym, dla małej retencji lub deszczowni.

Co otrzymujesz od nas

  • Dokumentację wynikową wykonanych badań geofizycznych składających się z części tekstowej i graficznej.
  • Fachową pomoc i doradztwo w lokalizacji potencjalnego ujęcia wody

 

Kompleksowe badania geotechniczne, geologiczne, geofizyczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.